Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

cranniesofsoul
20:24
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaIriss Iriss
cranniesofsoul
20:18
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viasoko soko
cranniesofsoul
20:17
4310 6546 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasoko soko
20:17
4265 e93f
Reposted fromindie indie viasoko soko
cranniesofsoul
20:16
6783 61b4
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal
cranniesofsoul
20:16
cranniesofsoul
20:16
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viaMartwa13 Martwa13
cranniesofsoul
20:12
5779 841d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
cranniesofsoul
20:12
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianokturnal nokturnal
cranniesofsoul
20:10
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai vialaluna laluna
cranniesofsoul
13:52
9624 af81 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaksamitt aksamitt
13:52
3952 a95d 500
Reposted frombrumous brumous viaaksamitt aksamitt
cranniesofsoul
13:49
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai vialaluna laluna

June 26 2018

cranniesofsoul
14:12
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
cranniesofsoul
14:06
5119 694b
cranniesofsoul
14:06
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaRudeGirl RudeGirl
cranniesofsoul
14:05
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaRudeGirl RudeGirl
cranniesofsoul
14:05
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRudeGirl RudeGirl
cranniesofsoul
13:46
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaTewi Tewi
cranniesofsoul
13:46
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl