Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

08:09
6625 4222 500
cranniesofsoul
08:09
2469 f2c3
Reposted fromonlyman onlyman vialaluna laluna
cranniesofsoul
08:07
1842 60d5
Reposted frombittersweetsoul bittersweetsoul viaRudeGirl RudeGirl
08:07
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viablackheartgirl blackheartgirl

December 25 2017

cranniesofsoul
22:18
6211 2b6f 500
magia zupy
Reposted fromte-quiero te-quiero vialaluna laluna

November 28 2017

cranniesofsoul
08:50
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakyszz kyszz
cranniesofsoul
08:49
3847 9c7d 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaclerii clerii
cranniesofsoul
08:47
3937 3655
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
cranniesofsoul
08:46
2674 81a5
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaplacekijacek placekijacek

November 27 2017

cranniesofsoul
19:48
5930 7e3c
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
cranniesofsoul
19:47
cranniesofsoul
19:35
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaclerii clerii
19:29
4100 9010
Reposted frombrumous brumous viaclerii clerii

October 17 2017

cranniesofsoul
12:28
0688 064d
cranniesofsoul
12:27
4839 f32f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
cranniesofsoul
12:26
cranniesofsoul
12:26
4017 eb42
12:26
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaclerii clerii
12:26
8169 e3b3 500
cranniesofsoul
12:25
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaksamitt aksamitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl